Gratis verzending

Bij bestellingen vanaf €50,-

Zelfde dag verzonden

Indien Voor 12 uur besteld en op voorraad.

We hebben ook een winkel

Bezoek onze fysieke winkel

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING RELATIES DBP en CHOCOLADETEKOOP.NL
(versie 24 juli 2018)

Toepassingsgebied
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die worden uitgevoerd door de vennootschap van IJssalon / Chocolaterie De Verleiding, te weten:

DBP OUDDORP BV (KvK-nummer 82779023); hierna (gezamenlijk) te noemen: Chocoladetekoop.nl, gevestigd te Ouddorp.

Inleiding
In het kader van onze bedrijfsactiviteiten verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail of telefonisch. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsactiviteiten verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Te verwerken persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze bedrijfsactiviteit en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en de functie van contactpersonen;
 • Kopie identiteitsbewijzen;
 • IBAN en tenaamstelling;
 • Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, rechtsvorm, factuuradres, postcode en plaats);
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Doelen van en rechtsgronden voor de verwerking
In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening (bijvoorbeeld een met u gesloten overeenkomst van verkoop). Sommige gegevens worden vastgelegd voor praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

 • Communicatie en informatievoorziening;
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen uitvoeren van onze dienstverlening;
 • De verbetering van onze dienstverlening;
 • Facturering en incasso.

Het bovenstaande betekent dat wij uw persoonsgegevens ook kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen of berichten over onze dienstverlening, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden. Mocht u geen e-mailberichten van ons willen ontvangen, dan kunt u dit aangegeven door een e-mail te sturen naar info@chocoladetekoop.nl. Daarbij kunt u zich te allen tijde afmelden voor e-mails die wij sturen door middel van een afmeldlink. In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens, die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar opnieuw toestemming voor vragen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Gebruik door derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze
derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde
verwerkers of (sub)verwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken.

Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van onlinesoftware, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins verwerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor
commerciële of goede doelen.

Hyperlinks van derden
De website van Chocoladetekoop kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Chocoladetekoop.nl verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. DBP Ouddorp BV heeft geenzeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing 
Raaijmakers is niet aansprakelijk voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Beveiliging
DBP Ouddorp BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer
informatie over hoe Chocoladetekoop.nl  deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met DBP Oudorp BV

Cookies
Via de website kan Chocoladetekoop.nl gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm vaneen tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

Verwerking binnen de EER
Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd data lek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er een concrete kans bestaat op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit data lek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen
Mogelijk zal onze privacyverklaring wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website https://www.chocoladetekoop.nl. 

Tot slot
Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@chocoladetekoop.nl, of een brief sturen naar DBP Ouddorp BV,,Weststraat 11,3253AR, Ouddorp

Unieke Relatiegeschenken

Biologische Fairtrade Cacaobonen

Snelle levering

Gratis PostNL bezorging vanaf 50,-

Reseller worden?

Informeer of direct aanmelden

Wil je op de hoogte blijven van onze laatste acties, schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief